Oferta kursowa - czestochowa

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Operator betoniarek Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi betoniarek poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: bezpieczeństwa i higieny pracy; zagadnień zwiazanych z użytkowaniem eksploatacyjnym betoniarek; podstawami elektrotechniki; budową betoniarek; a także technologią robót.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzajace, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
38 950 zł TRWA NABÓR
Ochrona przed korozją ze szczególnym uwzględnieniem ochrony katodowej Przygotowanie uczestników kursu do kontroli zbiorników umieszczonych w atmosferze naziemnej, rurociągów, zbiorników umieszczonych pod ziemią i zbiorników zakopcowanych.
Zwrócenie ich uwagi na materiały, sposoby prawidłowej konserwacji, rodzaje korozji, podstawy ochrony przed korozją, materiały konstrukcyjne, defekty powłok.
Jak również zapoznanie z zadaniami inspektora i zapoznanie z procedurami inspektorskimi.
8 135 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed komisją Kwalifikacyjną UDT.
Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju suwnicy: I - suwnice o specjalnym przeznaczeniu: 110 godzin;
II - suwnice hakowe sterowane z kabiny (praca na wysokości):90 godzin;
III - suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo: 60godzin.
60 600 zł TRWA NABÓR
Obsługa stacji paliw płynnych (dla kierowników i pracowników)

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Celem kursu jest teoretyczne i pratyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w stacji paliw płynnych w charakterze prowadzącego ją lub w charakterze sprzedawcy. Wymagania stawiane kandydatom to ukończone 18 lat, wykształcenie minimum średnie dla osób prowadzących stację, a zasadnicze dla sprzedawców oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w stacji paliw. Kandydaci zostaną zapozani z zasadami bezpieczeństwa na stacji paliw; marketingiem sprzedażowym, dokumentacją stacji paliw, magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego. 42 350 zł TRWA NABÓR
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do użytkowania oraz wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym. 4 50 zł TRWA NABÓR