Zapraszamy do udziału w projekcie "Wyższe kwalifikacje szersze perspektywy"

20.03.2020

UWAGA!

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników zawieszone jest wykonywanie pracy w obiektach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w dniach od 18 do 25 marca 2020 r.

Mogą więc wystąpić trudności w kontakcie z Biurem Projektu oraz naszymi jednostkami terenowymi.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje szersze perspektywy".

 

Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje szersze perspektywy

Uczestnicy projektu: osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), w szczególności:
– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach;

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają byłe/byli Uczestniczki/Uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT9 RPO WSL

Projekt w swoich głównych założeniach ma na celu aktywizację zawodową tych osób w okresie od lutego 2020 r do listopada 2020 r. 

Projekt obejmie również pracodawców i przedsiębiorców, u których Uczestnicy projektu odbędą staże.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 35 os. (22 K) w wieku powyżej 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia, z województwa śląskiego.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
-pozyskanie/wzrost wiedzy nt. własnych kompetencji i sposobów realizacji celów zawodowych (doradztwo zawodowe) 

-podniesienie kompetencji psychospołecznych w obszarze samooceny i motywacji (warsztaty psychologiczno-motywacyjne)

-wzrost umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz tworzenia
dokumentów  aplikacyjnych (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwo pracy)

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z IPD (kursy)

-nabycie doświadczeń zawodowych i umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez odbycie staży zawodowych zgodnych z IPD.

Wartość projektu: 504 208,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 428 577,44 PLN

 

Informacje i zapisy:

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz z pozstałymi dokumentami związanymi z rekrutacją (dostępnymi w dokumentach do pobrania) a nastepnie wysłanie scanów (zdjęć) formularza na adres email: czestochowa@zdz.katowice.pl. 

O pozytywnej rekrutacji poinformujemy Państwa droga telefoniczną.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa
tel.: 697 818 621, 697 818 686
e-mailczestochowa@zdz.katowice.pl 

Pliki do pobrania