Rekrutacja do projektu "Kompetencje zawodowe szansą na sukces"

20.04.2018

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu

"Kompetencje zawodowe szansą na sukces"

Uczestnicy projektu: osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), i należą co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach;

Projekt obejmie również pracodawców i przedsiębiorców u których Uczestnicy projektu odbędą staże.


Projekt skierowany jest do 90 osób bezrobotnych (w tym osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotne i w wieku 50+) zamieszkujących w woj. śląskim. Projekt w swoich głównych założeniach ma na celu aktywizację zawodową tych osób w okresie od lutego 2018 r do lipca 2019 r. Cele szczegółowe przedsięwzięcia:
1.Podniesienie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz wiedzy na temat preferencji zawodowych wśród 90 osób bezrobotnych z woj. śląskiego.
2.Podniesienie kwalifikacji zawodowych 90 osób bezrobotnych z woj. śląskiego.
3.Znalezienie zatrudnienia tj. trwającego co najmniej 3 m-ce dla 39 osób bezrobotnych z woj. Śląskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz zatrudnialności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji oraz doświadczeń zawodowych 90 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (w tym 45K i 45M) zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie województwa śląskiego. Zostanie on osiągnięty dzięki kompleksowemu wsparciu obejmującemu przygotowanie IPD, warsztaty psychologiczno-motywujące, doradztwo zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, staże oraz specjalistyczne pośrednictwo pracy, dzięki któremu zwiększona zostanie ich aktywność na rynku pracy odpowiadająca zapotrzebowaniu śląskiego rynku pracy, w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2019r.

Planowane efekty:
Założone cele zrealizowane zostaną poprzez:
•Diagnozę uczestników projektu oraz wzmacnianie ich motywacji, znajomości mocnych i słabych stron
•Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności
•Działania związane ze stażami zawodowymi i zatrudnieniem Uczestników Projektu

Informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa
tel.: 34-365-76-21
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl  

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl